Våra mål för höstterminen 2020 och vårterminen 2021 
                                                                                Språk

Vårt prioriterade mål under  HT20/ VT21 är språk och barns språkutveckling.

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara dess nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att söka ny kunskap och samarbeta är nödvändigt i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring” (Lpfö 18, s. 8)

”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” (Lpfö 18, s. 9)

För att nå vårat prioriterade mål HT20/ VT21 kommer avdelningarna att bland annat arbeta tematiskt utifrån sagor och böcker.


Kvalitetsarbete och prioriterade mål 20/21    


                                                                                                 

                                                                           Plan mot kränkande behandling

Mål för Trähästens Förskola att alla ska visas lika mycket hänsyn och omtanke att alla ska känna sig välkomna och få delta på lika villkor att alla skall känna sig trygga att vi respekterar varandras åsikter att vi stärker barnens självkänsla så att de vågar reagera och markera vid kränkningar och trakasserier. att vi har arbetsglädje


Plan mot kränkande behandling 

 

© Copyright Personalkooperativet Trähästen